O školi

Sve što trebate znati o JU „Treća osnovna škola“

UPOZNAJTE NAŠU ŠKOLU!

Historijat škole

KAKO JE SVE POČELO

Odlukom Skupštine Općine Ilidža br. 02-111-1723-3 od 31.7.1996. godine, „Treća osnovna škola“ Ilidža upisana je u sudski registar osnovnih škola koji je vodio Republički komitet za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu R BiH.

Škola je upisana u sudski registar kod Privrednog suda, rješenjem br. UF/2749/96 od 15.8.1996. godine. Osnovana je kao samostalna organizacija osnovnog obrazovanja i vaspitanja u čiji sastav su ulazile područne škole „Osjek“ i „Vrelo Bosne“. Adresa škole je Nasihe Kapidžić Hadžić br. 1.

Škola je pod nazivom OŠ „Petar Petrović Njegoš“ osnovana daleke 1966. godine i pod ovim nazivom je djelovala  i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, agresorske snage, napuštajući prostor Ilidže, spalile su i gotovo u potpunosti uništile objekat centralne škole, kao i područnih škola u Osjeku i na Vrelu Bosne.

Bez obzira na izuzetno teške uslove za rad, škola pod nazivom „Treća osnovna škola“ Ilidža je školske 1996/97. godine počela sa radom na vrijeme kao i sve ostale škole u Kantonu Sarajevo.

U ovom periodu se radilo u veoma teškim uslovima, bez struje, vode i grijanja.  I pored ovako teških uslova,  učenici su uz veliki entuzijazam svojih nastavnika i uposlenika škole sticali nova znanja i vještine. Donacijama Norveške narodne pomoći i naroda San Marina, centralna škola i područne škole su adaptirane i stavljene u normalan rad sa svim potrebnim uslovima.

Danas je škola vrlo ugodan prostor za učenike i osoblje škole.

Škola nakon reintegracije Ilidže

Uprava škole

DIREKTOR ŠKOLE

tel./fax. +387 33 63 84 79

direktor@trecaosnovna.edu.ba

info@trecaosnovna.edu.ba

Saradnici i stručni saradnici škole

POMOĆNIK DIREKTORA

tel. +387 33 63 84 73 lOK. 16

amela.tinjak@trecaosnovna.edu.ba

SEKRETAR ŠKOLE

tel. +387 33 63 84 73

sekretar@trecaosnovna.edu.ba

PEDAGOG

tel. +387 33 63 84 73 Lok. 16

pedagog@trecaosnovna.edu.ba

BIBLIOTEKAR

tel. +387 33 63 84 73 Lok. 18

biblioteka@trecaosnovna.edu.ba

PSIHOLOG

tel. +387 33 63 84 73 Lok. 16

medina.hajdarpasic@trecaosnovna.edu.ba

SOCIJALNI RADNIK

tel. +387 33 63 84 73 Lok. 16

meliha.nukic@trecaosnovna.edu.ba

Vijeće roditelja

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA

Preuzmite spisak

PROGRAM RADA VIJEĆA

Preuzmite program

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA

Preuzmite poslovnik

Vijeće učenika

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA

Preuzmite spisak

PROGRAM RADA VIJEĆA

Preuzmite program

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA

Preuzmite program

Kućni red

Kućni red