Javni konkurs za prijem radnika za popunu upražnjenog radnog mjesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tekst Javnog konkursa u PDF pogledaj OVDJE!

Na osnovu Člana 6. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim  školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj: 12/22 i 22/22), Odluke Školskog odbora JU „Treća osnovna škola“ Ilidža, broj: 01-1-750-2/23. od 22.11.2023. godine, te Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa, broj: 11-11-30-46828-1/23 od 09.11.2023.godine,

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika za popunu upražnjenog radnog mjesta

Naziv, sjedište i internet stranica škole:

JU „Treća osnovna škola“ Ilidža 

Ul. Nasihe Kapidžić Hadžić 1.

71210 Ilidža

www.trecaosnovna.edu.ba

Naziv radnog mjesta:  

 1. Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do  31.08.2024.godine:

            Nastavnik razredne nastave….1 izvršilac, puna nastavna norma

Opis poslova i potrebni uslovi za vršenje poslova prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  JU „Treća osnovna škola“ Ilidža

 1. Opis poslova za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1.  
 2. neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),
 3. ostali oblici odgojno-obrazovnog rada: (pripremna, dopunska, dodatna, fakultativna nastava)
 4. planiranje i programiranje svih aktivnosti  (godišnje, mjesečno, sedmično),
 5. izrada izvještaja (klasifikacije, zapisnici, druge evidencije),
 6. rad s odjeljenjskom zajednicom,
 7. rad u okviru slobodnih aktivnosti, te ostala planiranja i programiranja i drugi neposredni rad,
 8. individualno stručno usavršavanje,
 9. rad na uvođenju inovacija, savremenih oblika i metoda rada, učešće u projektima za unaprijeđenje nastavnog procesa ,
 10. rad u stručnim organima (stručni aktivi, odjeljenjsko, razredno i nastavničko vijeće),
 11. saradnja s roditeljima, s pedagogom, psihologom, bibliotekarom i ostalim stručnim saradnicima, te upravom škole,
 12. rad u okviru društvene djelatnosti škole,
 13. rad na pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji i unošenju i korištenju podataka u EMIS-ovu bazu podataka kao i drugi stručni poslovi,
 14. učešće u popravnim  i drugim ispitima,
 15. obavljanje mentorstva,
 16. učešće u popisu školske imovine (fizički popis i dr.), rad u  inventurnoj komisiji, kao i drugim komisijama po imenovanju,
 17. estetsko uređenje škole i školskog dvorišta,
 18. ostali poslovi : prikupljanje raznih uplata od učenika za užine, izlete,ekskurzije, pomoći i sl., dežurstvo, zdravstvena zaštita učenika i  dr.),
 19. drugi poslovi prema Nastavnom planu i programu i po nalogu direktora i Nastavničkog vijeća,
 20. ostali redovni i vanredni poslovi prema Pedagoškim standardima i općim normativima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/18, 9/22 i 19/22).

Uslovi za vršenje poslova:

Uslovi za vršenje poslova za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1 .

 • VSS – profesor razredne nastave, ili II ili III ciklus po Bolonjskom studijskom programu na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u nastavnom planu i programu.
 • VŠS – nastavnik razredne nastave

Dodatno bodovanje po osnovu dopunskih prava boraca

Nakon izvršenog bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija za bodovanje utvrđenih Pravilnikom, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova, u zavisnosti od pripadnosti boračkoj populaciji (borci-branitelji Bosne i Hercegovine i članovi njihovih porodica), dodaju se dodatni bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21), odnosno Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilnima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21). 

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

 1. da imaju neprekidno prebivalište u Kantonu Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (dokaz: uvjerenje/potvrda o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24  mjeseca) i
  1. da se u momentu podnošenja prijave na Javni konkurs nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” (dokaz: uvjerenje JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“), ili su zaposleni na određeno vrijeme, ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju (dokaz: uvjerenje/potvrda poslodavca).

Mjesto obavljanja rada

Mjesto obavljanja rada za sva radna mjesta navedena u Javnom konkursu je na adresi JU „Treća osnovna škola“ Ilidža, Nasihe Kapidžić Hadžić 1. Ilidža.

Radno vrijeme

Radno vrijeme radnika koji obavljaju poslove radnih mjesta navedenih u Javnom konkursu utvrđuje se ugovorom o radu radnika.

Osnovna plaća

Osnovna plaća za obavljanje poslova u punom sedmičnom  radnom vremenu na  radnim mjestima navedenim u Javnom konkursu je:

Osnovna plaća za Visoku stručnu spremu, odnosno završen I,  II ili III ciklus visokoobrazovnog bolonjskog procesa  iznosi 1.306,80 KM.

Rok za podnošenje prijave

Obavještenje o raspisanom konkursu je objavljeno 28.11.2023.godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“. Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana njegovog objavljivanja, a krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 08.12.2023. godine.

Kontakt telefon osobe za dodatne informacije: 033 638-473

Adresa na koju se prijave podnose i način predaje dokumentacije

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti lično na protokol škole ili putem  pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

JU „Treća osnovna škola“ Ilidža, Nasihe Kapidžić Hadžić 1. 71210 Ilidža – Komisiji, – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime kandidata, adresu i poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama jer se, nakon okončanja javnog konkursa, ista neće vraćati na njihovu adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

 1. Obavezna dokumentacija (kopije ili ovjerene kopije)
 1. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
 2. diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi;
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
 5. svojeručno potpisana saglasnost o dostavljanju preliminarne odluke iz člana 19. Pavilnika, elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;
 6. i drugi dokazi o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u Javnom konkursu.
 • Dodatna dokumentacija  (kopije ili ovjerene kopije)
 • uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
 • uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;
 • uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na poslovima nastavnika u produženom boravku i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca);
 • rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku  
 • diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju
 • potvrda o posebnom priznaju UNSA;
 •  uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

      1.uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

2.rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i  uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;

3.dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;

4.rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;

5.uvjerenje o učešću u oružanim snagama;

6.uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;

7.rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta (ne starije od šest mjeseci)

 • uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Novosti