Javni konkurs za prijem radnika za popunu upražnjenog radnog mjesta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Tekst Javnog konkursa – PDF

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), Člana 6. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim  školama kao javnim ustanovama na području  Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj: 12/22, 22/22), Odluke Školskog odbora JU „Treća osnovna škola“ Ilidža, broj: 01-1-70/23 od 03.02. 2023. godine, te Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za raspisivanje javnog konkursa, broj: 11-03-02-34-5217-24-2/22 od 26.01.2023. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika za popunu upražnjenog radnog mjesta

Naziv, sjedište i internet stranica škole:

JU „Treća osnovna škola“ Ilidža 

Ul. Nasihe Kapidžić Hadžić 1.

71210 Ilidža

www.trecaosnovna.edu.ba

Naziv radnog mjesta:  

 1. na određeno vrijeme, počevši od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2023. godine, za:
 2. Psiholog…. 1 izvršilac, 30 sati sedmično

Opis poslova i potrebni uslovi za vršenje poslova prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  JU „Treća osnovna škola“ Ilidža:

 1. Opis poslova za radno mjesta navedeno pod r.br. a) 1.
 1.  koncepcijsko-programski zadaci
 2. učestvuje u planiranju, programiranju, ostvarenju i analizi odgojnog rada,
 3. predlaže mjere za unapređenje rada kroz analize i istraživački rad,
 4. stručni rad sa nastavnicima i stručnim organima škole,
 5. vodi pedagošku dokumentaciju,
 6. rad sa učenicima i učeničkim organizacijama,
 7. rad na unaprijeđenju nastave,
 8. saradnja sa institucijama,
 9. saradnja sa roditeljima,
 10. ispituje zrelost djece za upis u školu,
 11. rad na profesionalnoj orjentaciji učenika,
 12. vrši istraživanja u praksi školskog psihologa
 13. vodi personalni dosije učenika, pedagoški karton i koordinira matrice
 14. koordinira pedagoško-psihološkom praksom studenata nastavnih fakulteta
 15. priprema za rad i stručno usavršavanje
 16. rad u stručnom timu za inkluzivnu podršku
 17. rad na Godišnjem programu rada škole i planu razvoja škole i prati realizaciju GPRŠ
 18. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i školskog odbora, u skladu sa kompetencijama

1.Uslovi za vršenje poslova za radno mjesto navedeno pod red.br.: a) 1.

-Magistar psihologije

-VII stepen stručne spreme ili završen II ciklus Bolonjskog sistema studiranja, sa položenim stručnim ispitom.

Dodatno bodovanje po osnovu dopunskih prava boraca

Nakon izvršenog bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija za bodovanje utvrđenih Pravilnikom, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova, u zavisnosti od pripadnosti boračkoj populaciji (borci-branitelji Bosne i Hercegovine i članovi njihovih porodica), dodaju se dodatni bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20 i 27/21), odnosno Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilnima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21). 

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

 1. da imaju neprekidno prebivalište u Kantonu Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (dokaz: uvjerenje/potvrda o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24  mjeseca) i
  1. da se u momentu podnošenja prijave na Javni konkurs nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” (dokaz: uvjerenje JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“), ili su zaposleni na određeno vrijeme, ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju (dokaz: uvjerenje/potvrda poslodavca).

Mjesto obavljanja rada

Mjesto obavljanja rada za radno mjesto navedeno u Javnom konkursu je na adresi JU „Treća osnovna škola“ Ilidža, Nasihe Kapidžić Hadžić 1. Ilidža.

Radno vrijeme

Radno vrijeme radnika koji obavljaju poslove radnog mjesta navedenog u Javnom konkursu utvrđuje se ugovorom o radu radnika.

Osnovna plaća

Osnovna plaća za obavljanje poslova u punom sedmičnom  radnom vremenu na random mjestu navedenom u Javnom konkursu je:

Osnovna plaća za navedeno radno mjesto  iznosi 1.306,80 KM.

Rok za podnošenje prijave

Obavještenje o raspisanom konkursu je objavljeno 07.02.2023.godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“. Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana njegovog objavljivanja, a krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 17.02.2023. godine.

Kontakt telefon osobe za dodatne informacije: 033 638-473

Adresa na koju se prijave podnose i način predaje dokumentacije

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti lično na protokol škole ili putem  pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

JU „Treća osnovna škola“ Ilidža, Nasihe Kapidžić Hadžić 1. 71210 Ilidža – Komisiji, – „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime kandidata, adresu i poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama jer se, nakon okončanja javnog konkursa, ista neće vraćati na njihovu adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

 1. Obavezna dokumentacija (kopije ili ovjerene kopije)
 1. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
 2. diploma/uvjerenje/ o stečenoj stručnoj spremi;
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
 5. svojeručno potpisana saglasnost o dostavljanju preliminarne odluke iz člana 19. Pavilnika, elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 7. i drugi dokazi o ispunjavanju uslova za radno mjesto, a koji su navedeni u Javnom konkursu.
 8. Dodatna dokumentacija  (kopije ili ovjerene kopije)
 9. uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
 10. uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;
 11. uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na poslovima nastavnika u produženom boravku i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi;
 12. uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca);
 13. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku  
 14. diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju
 15. potvrda o posebnom priznaju UNSA;
 16.  uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

      1.uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

2.rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i  uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;

3.dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;

4.rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;

5.uvjerenje o učešću u oružanim snagama;

6.uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;

7.rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta (ne starije od šest mjeseci)

 • uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Novosti