“Misli o prirodi” – Donacija dezinfekcionih sredstava

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Švedska vlada je preko  CPCD (Centra za promociju civilnog društva) i partnerske Eko HUB organizacije donirala  dezinfekcioni paket za nekoliko škola u Kantonu koje su učestvovale u projektu „ Misli o prirodi“, među kojima je i naša škola. Paket je zbog trenutnih epidemioloških razloga preuzet u prostorijama  Eko HUB organizacije, u četvrtak 10.12.2020. godine. Dezinfekcioni  paket se sastoji od:

  1. PROBAC – sredstvo za dezinfekciju radnih površina 40L
  2. PROBAC – sredstvo za dezinfekciju ruku 20L
  3. HOPOSTOP – SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU wc-A 20L
  4. Krpa magična 30*30 cm 5/1  * 4

“Think Nature! Misli o prirodi!

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka.

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije ratificirala.

Projekat je zasnovan an 5 komponenti:

  1. Zagovaranje

Unapređenje zaštite okoliša je jedino moguće kroz diverzificiran pristup problemskim oblastima ali i zajedničko djelovanje, sistematičan i naučno utemeljen pritisak civilnog društva na donositelje/ke odluka i zagađivače, te podizanje svijesti o važnosti okoliša u poboljšanju standarda života.

Podrška će biti pružena kroz edukacije i grantove za mreže organizacija koje će sprovoditi zagovaračke inicijative (500.000 KM), medije (100.000 KM) i organizacije koje će pozivati kompanije na veću javnu odgovornost (150.000 KM).

  1. Eko hubovi

Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama. Kroz ovu projektnu komponentu formiraće se mreža od 10 Eko hubova koji će biti lideri u svojim regionima, a uz direktnu komunikaciju sa CPCD, ostalim Eko hubovima i lokalnim akterima predstavljaće svojevrstan hub za prikupljanje i distribuciju najrelevantnijih informacija u oblasti okoliša i iniciranje lokalnih akcija. Eko hubovima će biti na raspolaganju grant podrška u ukupnom iznosu od 600.000 KM.

  1. Eko škole

Rad sa školama i ministarstvima obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima će osigurati održivost ideje projekta „Misli o prirodi!“. Škole koje pokažu zainteresovanost za unapređenje plana i programa rada škole, vannastavnih aktivnosti i edukaciju u oblasti zaštite okoliša, imaće priliku da dobiju certifikat Eko škola.  40 odabranih škola će, uz podršku CPCD-a i Eko hubova, kreirati akcioni plan na osnovu koga će im biti pružena materijalna i tehnička podrška u ukupnom iznosu od 240.000KM.

  1. Mladi

Uključenost i proaktivan pristup mladih okolišnim pitanjima jedna je od najznačajnijih projektnih komponenti koja se prožima kroz sve planirane aktivnosti u vidu kampanje podizanja svijesti i promocije okolišnih pitanja. Različiti alati i metodi će biti korišteni u implementaciji kampanje, uključujući takmičenja, izazove, i i druge kreativne alate. Planirano je i održavanje 3 ljetne škole za eko lidere i liderice koje će nakon završenih obuka u svojim zajednicama pokrenuti inicijative.

  1. Eko novinari/ke

Medijska pokrivenost okolišnih pitanja biće unaprijeđena tokom projekta kroz sistematičan pristup medijima, novinarima i novinarkama, ali i rješavanju izazova sa kojima se suočavaju prilikom rada na medijskim sadržajima iz oblasti zaštite okoliša. Novinari/ke će uz saradnju sa fakultetima novinarstva održati niz predavanja za studente i studentice. Planirana je i medijska edukacija građana i građanki kako bi se aktivno uključili u kreiranje medijskih sadržaja o pitanjima okoliša. Novinarska nagrada za najbolje medijske sadržaje u oblasti zaštite okoliša biće ustanovljena tokom projekta i biće dodijeljena dva puta za vrijeme njegovog trajanja.

Projekat će uključiti različite interesne grupe – organizacije civilnog društva , medije, građane i građanke (posebno mlade), preduzeća, osnovne i srednje škole,  institucije vlasti. Posebna pažnja biće usmjerena na pitanja kojima je potreban multidisciplinarni i inkluzivni pristup – poput siromaštva,  sprečavanja konflikta, ljudskih prava, te odnosa rodne ravnopravnosti i okoliša.

O Centru za promociju civilnog društva

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je domaća organizacija osnovana 1996. godine.

Od svog nastanka do danas CPCD se etablirao kao organizacija koja uz saradnju sa internacionalnim donatorima, u pet zemalja regiona radi distribuciju i monitoring grantova i programa jačanja kapaciteta. Dvodecenijsko iskustvo u radu sa organizacijama i zagovaranju, CPCD izdvaja kao organizaciju koja njeguje partnerski, sistematičan, inovativan i transparentan pristup radu.

Do sada je CPCD pružio savjetodavnu, ekspertsku, obrazovnu i finansijsku podršku za više od 1000 organizacija, edukacijama je obuhvatio više od 200.000 osoba, inicirao je kreiranje i usvajanje Sporazuma između Vijeća ministara i organizacija civilnog društva, osigurao usvajanje Sporazuma u 80 općina/opština, te podijelio više od 400 grantova.”

 Tekst preuzet sa: http://civilnodrustvo.ba/cpcd/projekti-i-programi/think-nature-misli-o-prirodi/

Novosti