15. maj – Međunarodni dan porodice

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1993. godine se odlučila na korak proglašenja Međunarodnog dana porodice sa željom da isticanja važnosti porodičnog života i porodice kao osnovne društvene zajednice. Nakon proglašenja 1993. godine, naredna 1994. godina je proglašena Međunarodnom godinom porodice

Šta je porodica?

Pod modernom porodicom podrazumjeva se mala društvena grupa koja nastaje na temelju društveno priznate veze supružnika (brak) i njihove rođene ili usvojene djece. Osnovna funkcija porodice je socijalizacija potomstva i održavanje psihičke stabilnosti odraslih članova porodice. Dakle, porodicu čine: bračna veza supružnika; rađanje i odgajanje djece; domaća podjela rada; staranje o egzistenciji srodnika. Ono što čini porodicu različitom od drugih zajednica jeste atmosfera intimnosti i afektivne povezanosti njenih članova. Suština porodičnog odnosa je rađanje i podizanje djece, i sve što doprinosi ispunjavanju te funkcije. Poput škole koja se zasniva na didaktičkom trouglu: učenik, nastavnik i gradivo, tako je i porodica veza roditelja i djece.

Postoje različite forme porodičnog života, od egzistencijalnog minimuma koji čine majka i  dijete ili otac i dijete, i takvu vrstu porodice nazivamo  nepotpuna porodica, pa sve do proširenih porodica, porodičnih zadruga, u kojima živi više generacija. Funkcije porodice su brojne: ekonomske, biološke, socijalne, psihološke, duhovne. Najvažnija je funkcija socijalizacije ili uvođenje djeteta u život i društvo.

 Porodica je osnovna jedinica društva. Zato, ona zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od strane svojih članova, ali i društva kao cjeline. Jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi.

Porodica je zaštićena od strane UN-a i formalno, i to putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena.

Ovaj dan naglašava važnost porodice i obilježava se na različite načine širom svijeta: kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite organizovane događaje i koncerte. Ovaj dan obilježavaju porodice u svojim domovima, u prirodi, na omiljenim mjestima.

Ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana porodice su postizanje jednakosti između žena I muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kučnih obaveza I dužnoszti, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva I pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.

Obilježavajući Međunarodni dan porodice, cilj je da se podsjetimo na vrijednost porodičnog života kao najvažnijeg elementa socijalne solidarnosti I spokojnog društva.

Međunarodni dan  porodice je prilika je da se proslave veze I odnosi koji su srž porodice. Prihvatimo li činjenicu da porodica mora da predstavlja siguran  I dobro organizovan system, onda je svaki roditelj I supružnik u poziciji da bira što bolje načine I strategije da bi postigao svoj  cilj- harmoničnu porodicu.

                                                           – Porodica je ljubav, sreća, utočište, mir… –

Najveći problem današnje porodice je otuđenost, njeno sužavanje i ograničavanje. Pokušavamo da porodicu svedemo na što manji broj onih, koje zovemo svojima i kojima dozvoljavamo da budu dio našeg života. A recept za sretnu porodicu kao ni za srećan život ne postoji. 

Proslavite i vi ovaj dan i provedite ga sa svojim najdražima. Podsjetite se na ono šta vas veže, šta vas raduje, šta dijelite i šta još možete učiniti jedni za druge.

Novosti