Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/25. godinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/25. godinu- PDF /pogledaj OVDJE!

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža

JU “Treća osnovna škola” Ilidža

Broj: 23-07-2/24

Ilidža: 15.01.2024.

Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), Javna ustanova „Treća osnovna škola”  Ilidža,  objavljuje                                                                                          

O B A V I J E S T

O UPISU DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

(REDOVNI UPISNI ROK)

 1. OPĆE NAPOMENE

Poštovani roditelji/staratelji budućih prvačića,

obavještavamo vas da će se upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/2025. godinu vršiti u mjesecu februaru 2024. godine (redovni upisni rok).

Školskim obveznikom se smatra dijete koje do 1. marta tekuće godine navrši pet i po godina života, s tim da Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako Škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, smatra da je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 • NAČIN UPISA

2.1.  Obrazac i Uvjerenje

U mjesecu januaru 2024.godine u PREDŠKOLSKOJ USTANOVI koju dijete pohađa (djeca u cjelovitom razvojnom programu i djeca u obaveznom programu pred polazak u školu) roditelji/staratelji preuzimaju sljedeće dokumente:

 1. Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/2025. godinu i
  1. Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

2.2.  Ostala dokumentacija

Osim obrasca prijave i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu, roditelji/staratelji su dužni pribaviti i sljedeću dokumentaciju za dijete:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih djeteta (original ili ovjerena kopija);
  1. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton) i
  1. CIPS prijava boravka djeteta, kao dokaz o pripadnosti školskom području.

2.3.  Predaja dokumentacije

– Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/2025.godinu, uz ostalu obaveznu dokumentaciju (skeniranu ili fotografisanu), potrebno je dostaviti na e-mail adresu Škole: upis.prvacica1@gmail.com ili lično na adresu škole: Nasihe Kapidžić Hadžić 1., Ilidža.   

 

 

2.4.  Testiranje djeteta

O terminima testiranja djece roditelji/staratelji će biti obaviješteni putem e-maila koji je naveden u obrascu prijave za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024/2025. godinu. Za roditelje koji ne mogu koristiti e- mail, termin testiranja će biti zakazan telefononskim putem.

Roditelji/staratelji će prilikom testiranja djeteta, u Školu predati originalnu dokumentaciju iz tačke 2.1. i 2.2 ove

Obavijesti.

 • ŠKOLSKO PODRUČJE

      Školsko područje Javne ustanove „Treća osnovna škola“ Ilidža  obuhvata sljedeće ulice:

Prve samostalne brigade, Bosanskih gazija, Edhema Eke Džubura, 12. Mart, Josipa Slavenskog, Nasihe Kapidžić Hadžić, dr. Fuada Muhića, Željeznička, Midhada Hujdura – Hujke, Tome Međe, 25. Novembar, Abdulaha ef. Kantamirije, Zaima Topčića, Gazi Hasan paše, Gliše Jankovića, Mustafe Ice Voljevice, Vreoca, Blažujski drum, Lužansko polje i Konaci.

Napomena: U skladu sa članom 54. stav (6) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području, u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima i obavezu poštivanja Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18, 9/22, 20/22 i 23/23).

D I

                                                                                                      Direktorica škole

   mr.sci Aida Pleh

Dostaviti:

 1. Oglasna ploča
  1. www.trecaosnovna.edu.ba
  1. Arhivi

Novosti