.
 

Vijeće učenika

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:

 • promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
 • prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
 • podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
 • informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

 • promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
 • podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
 • izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
 • predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
 • promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
 • organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
 • saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.                                                                                                

Program rada Vijeća učenika za školsku 2018/19. godinu 

Mjesec

Sadržaj rada

Napomena o realizaciji

VIII

Priprema plana i programa rada Vijeća učenika za novu školsku godinu

 

IX

Konstituisanje Vijeća učenika

 

Izbor rukovodstva:predsjednika, zamjenika i zapisničara

 

Prijedlog programa rada Vijeća učenika

 

Angažman i rad učenika u sekcijama-važnost aktivacije u vannastavnim aktivnostima

 

X

Usvajanje programa rada Vijeća učenika

 

Obilježavanje Dječije nedjelje, Dan učitelja, oktobar-mjesec knjige

 

Saradnja s upravom škole

 

Upoznavanje i učešće u projektima koji će se realizovati u školskoj 2018/19. godini.

 

XI

Analiza uspjeha učenika sredinom I polugodišta

 

Školska biblioteka: „Koliko čitamo“

 

Konvencija o pravima djeteta-upoznavanje

 

Obilježavanje značajnih datuma i učešće u humanitarnim akcijama

 

XII

Prevencija vršnjačkog nasilja-debata

 

Radionica na temu „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci“

 

Analiza izostanaka učenika

 

Dogovor oko obilježavanja Dana dječije radosti

 

Dan ljudskih prava 10. 12.

 

Analiza rada Vijeća učenika

 

I

Zimski raspust

 

II

Analiza uspjeha u učenju i vladanju, izostanci učenika po odjeljenjima na kraju I polugodišta

 

Promocija zdrave ishrane

 

Aktuelnosti u školi

 

Predavanje i radionica „Dječije potrebe i ponašanja“

 

III

Podsticanje učenika na učešće u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole kroz takmičenja, sportske aktivnosti...

 

Obilježavanje značajnih datuma, 01. 03. Dan nezavisnosti

 

Radionica: Sigurnost djece na internetu

 

Rad na projektima

 

IV

Analiza uspjeha sredinom II polugodišta

 

Obilježavanje značajnih datuma, 07. 04. Međunarodni dan zdravlja

 

Dan planete zemlje

 

Aktuelnosti u školi

 

V

Dan škole (učešće Vijeća učenika-obilježavanje Dana škole)

 

Međunarodni dan porodice 15. 05.

 

Međunarodni dan sporta 25. 05.

 

Rezultati takmičarskih aktivnosti učenika naše škole

 

VI

Analiza rada Vijeća učenika za šk. 2018/19. godinu

 

Prijedlozi mjera za unaprjeđenje rada Vijeća učenika

 

Svjetski dan zaštite čovjekove okoline 05. 06. 2019. godine

 

Plan projekata za narednu školsku godinu

 


Spisak članova vijeća učenika za školsku 2018/19. godinu

Predsjednik vijeća učenika Kujraković Ahmed

Zamjenik predsjednika vijeća učenika Sadiković Asja

Zapisničar Šaškić Lejla

 

Spisak Vijeća učenika školske 2018/19. godine

VIJEĆE UČENIKA

 

PREZIME I IME UČENIKA

 

 

IV-1 RAZRED

 

Hodžić Muhamed

IV-2 RAZRED

 

Šuta Harun

IV-3 RAZRE

 

Jahić Hana

V-1 RAZRED

 

Džunuzović Halid

V-2 RAZRED

 

Tinjak Taida

VI3 RAZRED

 

Krajina Adna

VI-1 RAZRED

 

Pezo Ilma

VI-2 RAZREDI

 

Mujčinović Lamija

VI-3 RAZREDI

 

Burazerović Džejla

VII-1 RAZREDI

 

Stočević Kerim

VII-2 RAZREDI

 

Karačić Amina

VII-3 RAZREDI

 

Jahić Hamza

VIII-1 RAZREDI

 

Kujraković Ahmed

VIII-2 RAZREDI

 

Mekić Senida

IX-1

 

Šaškić Lejla

IX-2

 

Alispahić Ema

IX-3

 

Sadiković Asja

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com