.
 

Sindikalna podružnica/odbor

Osnovni oblik organizovanja Sindikata jeste Sindikalna podružnica u djelatnosti osnovnog obrazovanja, predškolskog odgoja kao i drugim institucijama koje su u funkciji osnovnog obrazovanja i odgoja.

Sindikalne podružnice obrazuju se, u pravilu,  na principu jedna ustanova ili institucija – jedna sindikalna podružnica.

Sindikalne podružnice povezuju se u Sindikat radi ostvarivanja svojih specifičnih i zajedničkih prava i interesa.

Sindikalna podružnica nema svojstvo pravnog lica.

Organi Sindikalne podružnice:

  • Skupština Sindikalne podružnice (u daljem tekstu Skupština Podružnice),
  • Sindikalni odbor Podružnice (u daljem tekstu Sindikalni odbor),
  • Nadzorni  odbor Podružnice (u daljem tekstu Nadzorni odbor Podružnice).

 Skupština je najviši organ Sindikalne podružnice, a čine je svi njeni članovi.

Sindikalni odbor čine članovi koje bira Skupština Podružnice.

Sindikalni odbor ima 3, 5 ili 7 članova, ovisno o broju članova u Sindikalnoj podružnici, o čemu odluku donosi Skupština Podružnice.

Nadzorni odbor Podružnice čine članovi koje bira Skupština Podružnice.

Nadzorni odbor Podružnice na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika Nadzornog odbora Podružnice.

Nadzorni odbor Podružnice ima 3 člana u svim sindikalnim podružnicama.


Povjerenik Sindikalne podružnice

1. Suljić Esad


Članovi Sindikalnog odbora:

2. Kukić Dženana

3. Muharemović Đenana

4. Karić Vezira

5. Hodžić Salem

 

Članovi Nadzornog odbora:

1. Kovačević NIhada

2. Burić Elvira

3. Hasić Nafija

 

Važniji dokumenti vezani za rad sindikata:

1. Okvirni zakon

2. Opći kolektivni ugovor

3. Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju

4. Granski kolektivni ugovor

5. Statut sindikata OOiO BiH

6. Pravila o organizvanu i djelovanju sindikalne podružnice

7. Pristupnica za sindikat

8. Upitnik personalnih podatak

9. Uloga i značaj sindikalnog povjerenika

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com