.
 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja kontrolu poslovanja osnovne škole. Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

  • kontrolira donošenje i realizaciju finansijskog plana i godišnjeg obračuna, odnosno godišnjeg finansijskog izvještaja;
  • kontrolira izvršavanje obaveza iz ugovora o zakupu (ukoliko škola stiče prihode na osnovu zakupa)
  • kontrolira priliv finansijskih sredstava na osnovu donacija pravnih i fizičkih lica, održavanja kurseva, instruktivne nastave i prodaje proizvoda, intelektualnih i drugih usluga;
  • kontrolira prihode koje osnovna škola stiče iz legata, poklona i zavještanja.

Način rada nadzornog odbora regulira se poslovnikom o radu. Poslovnik donosi nadzorni odbor najkasnije 30 dana od dana održavanja prvog sastanka.

Nadzorni odbor osnovne škole kao javne ustanove broji tri (3) članova i to: jedan predstavnik kojeg predlaže ministarstvo, jedan predstavnik kojeg predlaže načelnik općine na čijem području se škola nalazi,  jedan predstavnik kojeg predlažu zaposlenici  škole.Nadzorni odbor imenuje se na period od četiri (4) godine sa mogućnošću jednog reizbora. Broj članova nadzornog odbora osnovne škole kao ustanove utvrđuje se aktom o osnivanju osnovne škole, a u njegovom sastavu je obavezan predstavnik kojeg predlaže ministarstvo. Predsjednika i članove nadzornog odbora škole kao ustanove imenuje i razrješava osnivač.Predsjednik nadzornog odbora predlaže dnevni red za sjednicu, a konačan dnevni red utvrđuje nadzorni odbor.                   Prije sjednice nadzornog odbora, predsjednik će članove, u pisanoj formi , obavijestiti o predloženom dnevnom redu, datumu, vremenu i mjestu održavanja sjednice nadzornog odbora. Članovima nadzornog odbora bit će dostavljeni pisani materijali u vezi sa tačkama dnevnog reda koje će se razmatrati na sjednicama najmanje dva dana prije održavanja sjednice. Dnevni red sa zakazanim datumom održavanja sjednice nadzornog odbora će biti obavezno postavljen na oglasnoj ploči škole.

Na svakoj sjednici nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik nadzornog odbora vodi sekretar škole koji nema pravo odlučivanja i učestvovanja u raspravi bez odobrenja predsjednika nadzornog odbora. Zapisnik potpisuje predsjednik nadzornog odbora, odnosno predsjedavajući sjednice, kao i lice koje vodi zapisnik.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com