.
 

Vijeće učenika

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:

 • promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
 • prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
 • podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
 • informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

 • promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
 • podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
 • izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
 • predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
 • promovisanje interesa škole u MZ Centar i Općini Ilidža,
 • organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
 • saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.                                                                                                

Program rada Vijeća učenika za školsku 2017/18. godinu 

Mjesec

Sadržaj rada

Napomena o realizaciji

VIII

Priprema plana i programa rada Vijeća učenika za novu školsku godinu

 

IX

Konstituisanje Vijeća učenika

 

Izbor rukovodstva:predsjednika, zamjenika i zapisničara

 

Prijedlog programa rada Vijeća učenika

 

Angažman i rad učenika u sekcijama-važnost aktivacije u vannastavnim aktivnostima

 

X

Usvajanje programa rada Vijeća učenika

 

Obilježavanje Dječije nedjelje, Dan učitelja, oktobar-mjesec knjige

 

Saradnja s upravom škole

 

Upoznavanje s projektom „Program prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije“

 

XI

Analiza uspjeha učenika sredinom I polugodišta

 

Školska biblioteka: „Koliko čitamo“

 

Konvencija o pravima djeteta-upoznavanje

 

Obilježavanje značajnih datuma i učešće u humanitarnim akcijama

 

XII

Prevencija vršnjačkog nasilja-debata

 

Predavanje na temu „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci“

 

Analiza izostanaka učenika

 

Dogovor oko obilježavanja Dana dječije radosti

 

Dan ljudskih prava 10. 12.

 

Analiza rada Vijeća učenika

 

I

Zimski raspust

 

II

Analiza uspjeha u učenju i vladanju, izostanci učenika po odjeljenjima na kraju I polugodišta

 

Promocija zdrave ishrane

 

Aktuelnosti u školi

 

Predavanje i radionica „Dječije potrebe i ponašanja“

 

III

Podsticanje učenika na učešće u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole kroz takmičenja, sportske aktivnosti...

 

Obilježavanje značajnih datuma, 1. 03. Dan nezavisnosti

 

Učešće učenika na konkursima likovnih i literarnih radova

 

Rad na projektu „Program prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije“

 

IV

Analiza uspjeha sredinom II polugodišta

 

Obilježavanje značajnih datuma, 7. 04. Međunarodni dan zdravlja

 

Dan planete zemlje

 

Aktuelnosti u školi

 

V

Dan škole (učešće Vijeća učenika-obilježavanje Dana škole)

 

Međunarodni dan porodice 15. 05.

 

Međunarodni dan sporta 25. 05.

 

Rezultati takmičarskih aktivnosti učenika naše škole

 

VI

Analiza rada Vijeća učenika za šk. 2017/18. godinu

 

Prijedlozi mjera za unaprjeđenje rada Vijeća učenika

 

Svjetski dan zaštite čovjekove okoline 05. 06. 2018. godine

 

Plan projekata za narednu školsku godinu

 


Spisak članova vijeća učenika za školsku 2017/18. godinu

Predsjednik vijeća učenika Alihodžić Rijad IX-2

Zamjenik predsjednika vijeća učenika Kadić Vedad VIII-3

Zapisničar Šurković Adna VIII-1

 

Spisak Vijeća učenika školske 2017/18. godine

VIJEĆE UČENIKA

 

PREZIME I IME UČENIKA

 

 

IV-1 RAZRED

Predsjednik

Đugum Adnan

IV-2 RAZRED

Predsjednik

Tinjak Taida

IV-3 RAZRE

Predsjednik

Jerković Mak

V-1 RAZRED

Predsjednik

Telalović Nisrin Zara

V-2 RAZRED

Predsjednik

Mujčinović Lamija

VI3 RAZRED

Predsjednik

Hurem Muhamed

VI-1 RAZRED

Predsjednik

Petrić Danijel

VI-2 RAZREDI

Predsjednik

Bajrović Lamija

VI-3 RAZREDI

Predsjednik

Somun Fatima

VII-1 RAZREDI

Predsjednik

Spasoli Hašim

VII-2 RAZREDI

Predsjednik

Kujraković Ahmed

VII-3 RAZREDI

Predsjednik

Šekerović Sarah

VIII-1 RAZREDI

Predsjednik

Šurković Adna

VIII-2 RAZREDI

Predsjednik

Mujezinović Ilda

VIII-3 RAZRED

Predsjednik

Kadić Vedad

IX-1 RAZRED

Predsjednik

Isaković Elmana

IX-2 RAZRED

Predsjednik

Alihodžić Rijad

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com