Sekcije školske 2017/18. godine

 

Redni broj

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije)

Broj grupa

Broj učenika

Sedmični fond sati

Godišnji fond sati

Ime i prezime nositelja aktivnosti

I-V

VI-IX

A

KULTIURNO-UMJETNIČKE

1.

Dramsko-recitatorska, likovna sekcija , literarna i novinarska

12

 

10-15

1

35

Nastavnici razredne nastave

2.

Dramsko-recitatorska

(VI-IXr.)

 

2

15

1

35

Dževahira Međuseljac i Elma Šehić

3.

Literarno-novinarska sekcija (VI-IXr.)

 

1

10

1

35

Nermana Šljivić

4.

 

Likovna sekcija (VI-IXr.)

 

1

25

1

35

Salem Hodžić

5.

 Hor i orkestar (VI-IXr.)

 

 

 

1

40

2

70

Nihada Kovačević

6.

Turski jezik ((I – V r.)

 

1

15

1

35

Naida Ikanović

7. 

Arapsko pismo (I-IX r.)

 

1

20

1

35

Sedina Agić

B

TEHNIČKE I NASTAVNE

1.

  Saobraćajno – tehnička sekcija

 

1

20

1

35

Minalha Handžić

2.

  Građevinska sekcija

 

 

1

15

1

35

Omer Ahmić

3. 

Informatička sekcija

 

1

15

1

35

Elvir Šurković

C

SPORTSKE

1.

  Atletika i odbojka (M)

 

1

22

1

35

Aida Pleh

D

OSTALE

1. 

  Prva pomoć

     (VI -IXr.)

 

1

20

1

35

Zerina Ibričić

2. 

   CIVITAS

 

1

12

1

35

Belma Bešlić

3. 

 Historijska           

 sekcija

 

1

26

1

35

Enisa Bajramović

12

14

255

14

490

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com