.
 

Školski odbor

Organ upravljanja u osnovnoj školi je školski odbor. Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.                                                                               

Način rada školskog odbora regulira se poslovnikom o radu. Poslovnik donosi školski odbor najkasnije 30 dana od dana održavanja prvog sastanka.

Školski odbor osnovne škole kao javne ustanove broji sedam (7) članova i to: jedan predstavnik osnivača kojeg predlaže ministarstvo, jedan predstavnik općine na čijem području se škola nalazi, tri predstavnika roditelja učenika i dva predstavnika zaposlenika škole. Školski odbor, po svom sastavu, treba da odražava etnički sastav učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice u kojoj škola djeluje.

Školski odbor imenuje se na period od četiri (4) godine sa mogućnošću jednog reizbora. Broj članova školskog odbora osnovne škole kao ustanove utvrđuje se aktom o osnivanju osnovne škole, a u njegovom sastavu je obavezan predstavnik kojeg predlaže ministarstvo. Predsjednika i članove školskog odbora škole kao ustanove imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednik školskog odbora predlaže dnevni red za sjednicu, a konačan dnevni red utvrđuje školski odbor.                                                                                                 

Prije sjednice školskog odbora, predsjednik će članove, u pisanoj formi , obavijestiti o predloženom dnevnom redu, datumu, vremenu i mjestu održavanja sjednice školskog odbora. Članovima školskog odbora bit će dostavljeni pisani materijali u vezi sa tačkama dnevnog reda koje će se razmatrati na sjednicama najmanje dva dana prije održavanja sjednice. Dnevni red sa zakazanim datumom održavanja sjednice školskog odbora će biti obavezno postavljen na oglasnoj ploči škole.

Na svakoj sjednici školskog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik školskog odbora vodi sekretar škole koji nema pravo odlučivanja i učestvovanja u raspravi bez odobrenja predsjednika školskog odbora. Zapisnik potpisuje predsjednik školskog odbora, odnosno predsjedavajući sjednice, kao i lice koje vodi zapisnik.


Suljić Nijaz, Predsjednik školskog odbora (nijaz.suljic970@gmail.com)

 Članovi Školskog odbora:

1. Agić Maida ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. )

2. Trako Šukrija (s.trako@elektroprivreda.ba)

3. Pljakić-Bahtijarević Jasmina ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. )

4. Karić Vezira ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. )

5. Suljić Esad ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. )

6. Klepo Dženana ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. )

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com